Ağız Sağlığı Etki Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Başol, M. E., Karaağaçlıoğlu, L. ve Yılmaz, B. (2014). Türkçe Ağız Sağlığı Etki Ölçeğinin geliştirilmesi-OHIP-14-TR. Turkiye Klinikleri J Dental Sci, 20(2), 85-92.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Esat Başol
Geçerlik: 

Ölçeğin ilk uygulamasını takiben, herhangi
bir protetik işlem yapılmamış 32 hasta
üzerinde yeniden ölçekler uygulanarak test tekrar
test (tekrar edilebilirlik) değerleri istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (OHIP-14 SC r: 0,932).
Katılımcıların %96,2’si ölçeğin anlaşılabilir olduğunu
ifade etmiştir

Güvenirlik: 

Türkçe’ye çevrilen ölçeğin güvenilirlik katsayısı
Cronbach Alpha 0,74’tür. Faktör yapısına ilişkin
istatistiksel hesaplamalarda yedi ana faktör
orijinal İngilizce çalışmadaki gibi çıkmıştır

İletişim: