Acil Durumlarda Çalışanların Öz yeterliği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçın,F. (2018). Acil durumlarda çalışanların öz yeterliliği: Bir ölçek geliştirme çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Funda Yalçın
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analiz ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Faktörlerin her biri için Cronbach’s Alpha katsayısı ayrı ayrı hesaplanmıştır. Birinci faktör için 0.909, ikinci faktör için 0.767, üçüncü faktör için 0.639 olarak bulunmuştur. Bu değerlerin Büyüköztürk’e (2014) göre oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.

İletişim: