2008 Küresel Ekonomik Krizinin Etkilerini Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, L. (2014). 2008 küresel ekonomik krizinin örgütsel etkileri ve bir ölçek geliştirme çalışması. Yönetim Bilimleri Dergisi, 12(23), 79-105.

Sorumlu Yazar: 
Lütfiye Özdemir
Geçerlik: 

Araştırmada cross tablo, faktör analizi, t- testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, 2008 küresel ekonomik krizinin etkileri; gelişimsel etki, yıkıcı etki ve yönetsel etki olmak üzere üç faktör altında toplanmıştır.

Güvenirlik: 

4 maddeden oluşan krizin gelişimsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .99, 4 maddeden oluşan krizin yıkıcı etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .78 ve son olarak 3 maddeden oluşan krizin yönetsel etkisi ölçeğinin iç tutarlılık katsayısı alpha: .85 bulunmuştur.

İletişim: