2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, Ç. ve Girgin, S. (2019). 2-ÇDM (İki Faktörlü Çevresel Değerler Modeli) Tutum Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 6(1), 38-56.

Sorumlu Yazar: 
Çınar Kılıç
Geçerlik: 

Ölçekte belirtilen model uyum indeksleri kriterle uyum göstermektedir. Model uyumu için ölçüt olarak alınan χ2/df=3.14 (p=.000), RMSEA=.065, CFI=.95, RMR=.037, SRMR=.052, NNFI=.95 ve GFI=.90 değerleri, Hooper vd. (2008) tarafından önerilen değerleri sağlamaktadır. Bu durumda ölçeğin Türk kültüründe de orijinal yapısını koruduğu sonucuna varılmaktadır.

Güvenirlik: 

ÇDM güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α = .88, ölçeğin Koruma boyutu için α = .78 ve Kullanma boyutu için α = .79 bulunmuş ve Büyüköztürk’e (2014) göre α ≥ .70 değerinin üzerinde olduğundan ölçeğinin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu söylenebilir.

İletişim: