10-16 Yaş Çocuk ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (ÇEŞÖT)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güner, O. (2013). 10-16 yaş çocuk ve ergenler için erken dönem uyumsuz ölçekler takımı (ÇEŞÖT)’nın geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması (Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Olcay Güner
Geçerlik: 

Global Önem Endeksi (GSI) ve Pozitif Belirtiler Toplamı (PST) puanlarının arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon katsayısı r= .86 olmuştur. Alt ölçeklerin birbirleri ile olan ilişkisini gösteren korelasyon katsayıları r= .37 ile .54 arasında bulunmuş ve testin yapı geçerliğini ortaya konmuştur

Güvenirlik: 

α= .92, testin iki eşit yarıya ayrılarak hesaplanmasıyla elde edilen Sperman-Brown iç tutarlılık katsayısı.88 ve Gutmann iç tutarlılık katsayısı.87 olarak bulunmuştur. Her biri p<.01 düzeyinde anlamlı olan bu katsayılar testin yüksek düzeyde iç tutarlılığı olduğunu göstermiştir.

İletişim: